nts-tabU0

Evaluatierapport NTS, ABCD-variant Haaglanden

Vanaf 17 april 2013 wordt op de meldkamer ambulancezorg (MKA) van de regio Haaglanden gewerkt met de speciaal ontwikkelde meldkamerapplicatie van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Binnen de werkgroep Content NTS heeft de MKA Haaglanden zich hard gemaakt voor een zogenaamde ABCD-variant waarmee al aan het begin van het telefonische triageproces een inschatting gemaakt wordt van de waarden van de Airway, Breathing, Circulation en Disability van de patiënt.

Uiteindelijk heeft de regio Haaglanden van de stichting NTS de ruimte gekregen om deze ABCD-variant van de NTS-applicatie in een pilot te testen. Inmiddels zijn er in Haaglanden ruim 10.000 NTS-triages uitgevoerd met deze variant en wordt het tijd om een tussentijdse balans op te maken.

In het bijgevoegde evaluatierapport zal naast een algemeen beeld over het gebruik van de NTS op de meldkamer ambulancezorg, ook specifiek stil gestaan worden bij de ABCD-variant. Zit men op de goede weg of levert deze methodiek geen meerwaarde? Zijn er aanbevelingen te doen op basis van de ervaringen op de MKA Haaglanden?

De MKA Haaglanden heeft, evenals de overige deelnemende meldkamers (en andere ketenpartners), triage-informatie beschikbaar gesteld aan stichting NTS die op basis van deze gegevens landelijk kan onderzoeken in hoeverre er met het gebruik van NTS sprake is van onder- danwel overtriage. Dit aspect zal binnen het kader van deze evaluatie om die reden niet aan de orde komen.

Rapport: Evaluatierapport NTS, RAV Haaglanden

, , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Site door WebZenz.