Regeling behandeling bezwaren studenten

(In deze Regeling behandeling bezwaren studenten wordt met betrekking tot personen in de mannelijke vorm ook de vrouwelijke equivalent begrepen.)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Directie Latona Organisatie- & Opleidingsadvies: de directie belast met het bestuur van Latona Organisatie- & Opleidingsadvies;
 2. Student: degene die ingeschreven staat bij de afdeling opleidingen van Latona Organisatie- & Opleidingsadvies;
 3. Commissie: een interne adviescommissie. De Commissie bestaat uit de volgende leden:
  – dhr. J. Bertens, ambtelijk secretaris
  – dhr.T. van Beek, voorzitter
  – drs. L. Boekholt, plaatsvervangend secretaris
  – dhr. F. de Jong
 4. Awb: Algemene wet bestuursrecht
 5. Opleidingsinstituut: Latona Organisatie- & Opleidingsadvies

Artikel 2. Belanghebbende

Degene die op basis van artikel 7:1 Awb het recht is toegekend tegen een besluit van de directie beroep in te stellen bij de administratieve rechter, dient, alvorens beroep in te stellen, bezwaar aan te tekenen bij de directie.

Artikel 3. Instelling Commissie

 1. De directie heeft ten behoeve van de beslissing op bezwaar van studenten een Commissie ingesteld.
 2. De directie behandelt bezwaren aangetekend bij de directie door studenten verbonden aan de afdeling opleidingen van Latona Organisatie- & Opleidingsadvies

Artikel 4. Verplichting inwinnen advies

 1. Bij bezwaren tegen een besluit van of namens de directie is de directie verplicht advies in te winnen bij de Commissie, alvorens op het bezwaar te beslissen.
 2. Bij bezwaren tegen een besluit van of namens de directie kan de directie bepalen dat het horen anderszins plaatsvindt, een en ander voorzover niet van het horen wordt afgezien.

Artikel 5. Schikking

Voordat de ambtelijk secretaris de Commissie ter zitting bijeenroept ter behandeling van een bezwaar, onderzoekt de ambtelijk secretaris van de Commissie of een schikking bereikt kan worden ter voorkoming van een bezwaarprocedure.

Artikel 6. Samenstelling Commissie

 1. De Commissie is een interne adviescommissie.
 2. De Commissie bestaat uit drie door de directie benoemde leden. De commissieleden hebben geen arbeidsrelatie met Latona organisatie- & Opleidingsadvies.
 3. De leden van de Commissie worden behoudens tussentijds ontslag door de directie benoemd voor een periode van drie jaren en zijn eenmaal herkiesbaar voor nogmaals een periode van drie jaren.

Artikel 7. Ambtelijke ondersteuning Commissie

De Commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, aan te wijzen door de directie. De directie wijst tevens een plaatsvervangend secretaris aan.

Artikel 8. Procedure

Behandeling van bezwaren vindt plaats conform hetgeen ter zake in de Awb is bepaald.

Artikel 9. Werking

 1. Deze regeling Behandeling bezwaren studenten verbonden aan de afdeling opleidingen van Latona Organisatie- & Opleidingsadvies is vastgesteld op 1 maart 2008.
 2. Deze regeling treedt in werking op 1 april 2008.
 3. Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de vorige regeling en de bijbehorende toelichting.

Artikel 10. Bijlage

Bij deze Regeling behandeling bezwaren studenten is onderstaand opgenomen.

 

Toelichting bij de Regeling behandeling bezwaren studenten
Latona Organisatie- & Opleidingsadvies

Op de Regeling behandeling bezwaren studenten Latona Organisatie- & Opleidingsadvies wordt de volgende toelichting gegeven. Daarbij wordt de procedure die volgens de Awb gevolgd moet worden kort belicht. Vooraf wordt opgemerkt dat de Awb algemene regels met betrekking tot het besturen door het bestuur bevat. De Awb bevat derhalve een groot aantal bepalingen die direct van invloed zijn op het dagelijks functioneren van hen die zich bij een bestuursorgaan, en dus ook binnen Latona Organisatie- & Opleidingsadvies, bezighouden met het voorbereiden en het nemen van besluiten. Het niet naleven van de voorschriften van de Awb kan leiden tot vernietiging van de besluiten en, eventueel, tot civielrechtelijke aansprakelijkheid bij onrechtmatig handelen.

Functie bezwaarschriftenprocedure
Als hoofdregel van de Awb geldt: Eerst bezwaar, dan pas beroep.
Onder ‘bezwaar maken’ wordt verstaan: het vragen van een voorziening (heroverweging met de mogelijkheid van het nemen van een nieuwe beslissing) tegen een besluit bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Degene die bezwaar kan maken wordt in de Awb gedefinieerd als belanghebbende ofwel degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. In de Regeling behandeling bezwaren studenten Latona Organisatie- & Opleidingsadvies is aangesloten bij deze Awb-definitie (artikel 1). Dit houdt in dat studenten bezwaar kunnen maken.

De bezwaarschriftenprocedure functioneert als een procedure van bestuurlijke heroverweging door hetzelfde bestuursorgaan dat de bestreden beslissing heeft genomen. Er wordt vanuit gegaan dat de bezwaarschriftenprocedure een zekere zeefwerking heeft: een aantal potentiële beroepszaken zal in de bezwaarfase afdoende kunnen worden geregeld en zal derhalve niet aan de administratieve rechter voorgelegd (hoeven te) worden

Behandeling bezwaarschrift
Voordat het bezwaar bij de Commissie aanhangig wordt gemaakt, onderzoekt de ambtelijk secretaris van de Commissie of een schikking mogelijk is.

De termijn voor het instellen van bezwaar tegen een besluit van een bestuursorgaan bedraagt vier  weken. Deze termijn gaat in op de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Voor de behandeling van het bezwaar is geen recht verschuldigd. Dit houdt in dat aan de indiening en behandeling van het bezwaar geen kosten zijn verbonden, behoudens die van terpostbezorging van het bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal, wettelijke eisen. Het bezwaarschrift dient ondertekend en gedagtekend te zijn, de naam en het adres van de indiener dienen te worden vermeld, een omschrijving van het bestreden besluit dient te worden gegeven dan wel, indien voorhanden, volstaat het overleggen van een afschrift van het bestreden besluit. Tenslotte dienen de gronden van het bezwaar in het bezwaarschrift te worden aangegeven. Het orgaan waarbij het bezwaarschrift is ingediend, dient in de eerste plaats de ontvangst daarvan schriftelijk te bevestigen.

Aan het horen dient de mededeling vooraf te gaan dat tot tien dagen voor het horen nadere stukken kunnen worden ingediend. Verder geldt dat voorafgaand aan het horen de stukken tenminste een week ter inzage dienen te worden gelegd voor belanghebbenden. Als het horen plaatsvindt door de Commissie dan dient een vertegenwoordiger van de directie te worden uitgenodigd voor een toelichting van het standpunt van de directie.

Van het horen dient een verslag te worden gemaakt. Het verslag van het horen wordt uitgebracht met het advies aan de directie.

De beslistermijn voor de directie bedraagt vier weken. De directie kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen. Als de beslissing van de directie afwijkt van het advies van de Commissie wordt de reden voor die afwijking medegedeeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.

De beslissing kan inhouden dat de directie het bestreden besluit herroept, voorzover de heroverweging daartoe aanleiding geeft. De directie neemt dan, voorzover nodig, een nieuw besluit.

De beslissing wordt bekendgemaakt via toezending of uitreiking. Daarbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn, en bij welk orgaan beroep kan worden ingesteld. De beroepstermijn bedraagt zes weken na bekendmaking van de beslissing op het bezwaarschrift door de directie.

Bovenstaande procedure is neergelegd in hoofdstuk 7 (bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep) van de Algemene wet bestuursrecht.

Site door WebZenz.