3d-maze-5-1208080-1280x960

Op weg naar scherpere preselectie van triagisten (1)

Inleiding

In het voorjaar 2015 startten Marjolijn Cuppes en Pieter Jochems (Latona Organisatie- & Opleidingsadvies) het initiatief tot een verkennend onderzoek naar draagvlak voor een scherpere preselectie van triagisten. Dit vanuit de opvatting dat terugdringen van tussentijdse uitval uit opleidingstrajecten gewenst is, maar ook dat door een scherpere selectie aan de kant van de instroom vroegtijdig uitstroom kan worden verminderd. In juni 2015 hebben professionals van 10 huisartsenposten deelgenomen aan een schriftelijke (online) enquête. De enquête was onderdeel van een verkennend onderzoek waarin telefonische triage en de beroepsbeoefenaren die functioneren in de hoedanigheid van triagist centraal stonden.

Op 6 november 2015 heeft een terugkoppeling van onderzoeksresultaten naar de deelnemers plaats gevonden met als doel hier feedback op te krijgen.

In deze rapportage zullen enkele topics uit de onderzoeksgegevens weergegeven worden, alsmede de feedback die we hebben mogen ontvangen.

Aan de enquête hebben 103 professionals deelgenomen, bestaande uit triagisten, huisartsen, managers/leidinggevenden en P&O functionarissen.

Functie van de respondenten

Achtergrond en doel van het verkennend onderzoek

Tegenover een grote behoefte aan triagisten is er ook de constatering van een grote tussentijdse uitstroom. Aspirant triagisten maken de stap naar een volledige, deskundige inzet in deze functie niet af. Triagisten in functie blijken om meerdere redenen af te haken.

Vanuit HRM-perspectief levert dit de volgende zorgpunten op:

 • hoe krijgen we grip op vereiste kwaliteiten van aspirant triagisten?
 • hoe filteren we kandidaten op hun geschiktheid voor een functioneren als professioneel triagist?
 • hoe voorkomen we de grote uitval in loopbaantrajecten van triagisten?
 • hoe ondersteunen we starters in hun stap naar een volledige, deskundige inzet in de functie van triagist?

De oplossingsrichting is gezocht in twee aannames:

 • voortijdige uitval is te reduceren door in de toestroom van kandidaten naar een functie als triagist kritischer te kijken naar geschiktheid.
 • geschiktheid moet verbonden worden aan individuele vermogens en vaardigheden, waar het handelen van een triagist op drijft.

Doel verkennend onderzoek

De centrale vraag in het onderzoek was of er draagvlak bestaat voor maatregelen om in de toestroom van kandidaat triagisten, vroegtijdig iemands geschiktheid voor de functie van triagist vast te stellen. D.w.z. uitbreiding van het wervings- en selectieproces naar een punt vóór enige loopbaanstap als triagist.

In samenhang hiermee is gezocht naar de individuele vermogens en vaardigheden die essentieel en karakteristiek zijn voor telefonische triage en een functioneren als triagist binnen een huisartsenpost.

En, in het verlengde hiervan, naar individuele vermogens en vaardigheden waarop geselecteerd zou kunnen worden.

Met het verkennend onderzoek is tevens gezocht naar aanknopingspunten om triagisten, vanaf de start en verder, te kunnen ondersteunen in hun loopbaan.

Het perspectief van dit verkennend onderzoek is de ontwikkeling van HRM-instrumentarium om meer sturing te kunnen geven op de loopbaan van een triagist. Een sturing die zichtbaar moet worden in aanvullende vormen van selectie en beoordeling aan het begin van en tijdens een loopbaan als triagist en waarin groter accent ligt bij vaststelling en beoordeling van iemands geschiktheid voor telefonische triage, voor een functioneren in de context van een huisartsenpost en voor continue professionele ontwikkeling.

De uitkomsten wat betreft individuele vermogens en vaardigheden

“Welke individuele vermogens en vaardigheden worden noodzakelijk geacht voor een professionele taakuitvoering van een triagist en voor haar functioneren in de beroepscontext van een huisartsenpost?”

Het antwoord op deze vraag is gezocht via een theoretisch kader waarin 32 mogelijke individuele vermogens en vaardigheden verbonden zijn aan de taakgebieden van een triagist. Hierbij gaat het om:

 1. De essentiële individuele vermogens en vaardigheden van een triagist m.b.t. het uitvoeren van telefonische triage.
 2. De individuele vermogens en vaardigheden om te functioneren binnen de context van een huisartsenpost.
 3. De individuele vermogens en vaardigheden voor een professionele taakuitvoering binnen een huisartsenpost.
 4. De individuele vermogens en vaardigheden voor het tonen van professionaliteit en professionele ontwikkeling als triagist.

In de enquête zijn deze vermogens en vaardigheden geoperationaliseerd in handelen en gedrag en voorgelegd aan de respondenten. Na statische analyse en bewerking van de scores, komen onderstaande vermogens en vaardigheden naar voren als essentieel en van groot belang voor het functioneren van een triagist.

Essentiële individuele vermogens en vaardigheden van een triagist

Vaardigheden van een triagist

In de geest van het conceptuele model dat ten grondslag lag achter ontwerp en uitvoering van dit onderzoek, zouden dit de individuele vermogens en vaardigheden van een triagist kunnen zijn die het fundament vormen voor haar professionele gedrag en handelen. Anders gezegd, met deze vermogens en vaardigheden kan zij betekenis en richting geven aan de taken – in het bijzonder telefonische triage – die zij geacht wordt deskundig uit te voeren.

Tezamen bieden ze een ander, breder perspectief op het functioneren van een triagist. Het gaat verder dan alleen maar het beschikken over de vereiste (medische) kennis en het beheersen van de techniek van telefonische triage. Het gaat ook verder dan de ogenschijnlijk willekeurig gekozen vereisten aan persoonlijke kenmerken en eigenschappen, die vaak in advertentieteksten worden aangetroffen.

Naast het bijbrengen en actualiseren van benodigde kennis en naast het aanleren en aanscherpen van de methodiek van telefonische triage, bieden de genoemde vermogens en vaardigheden andere ingangen om de professionele ontwikkeling van een triagist c.q. haar loopbaan als triagist te faciliteren en te ondersteunen.

 

Klik hier voor deel 2,
waarbij u ook een PDF
van het gehele artikel kunt vinden…

 

, , , , , , , ,

3 reacties op Op weg naar scherpere preselectie van triagisten (1)

 1. Annie Sibma 21 november 2015 op 09:24 #

  De functie van triagist is inderdaad niet makkelijk . Het komt mede door de strengere eisen van de overheid dat het werk bijna onmogelijk wordt.
  Ook het NTS laat triagisten zelf niet meer voldoende nadenken. Het werk doen met je gezonde verstand en de ervaring die iemand heeft in het medische aspect geeft de meeste zekerheid op een juiste afhandeling van de triage met de juiste urgentie.

 2. Irene Spaltman 30 november 2015 op 17:44 #

  Ik wil graag een reactie geven op bovenstaande. Wat Annie benoemd dat het NTS de triagisten niet meer voldoende laten nadenken lijkt mij niet juist. Het NTS is een hulpmiddel en niet meer dan dat. Er wordt juist meer appel gedaan op kennis en kunde van de triagist. Veel doktersassistentes in de dag praktijk die gaan werken op een HAP onderschatten de werkzaamheden en de competenties die het werk van triagist met zich meebrengt.

 3. Joppe 24 mei 2016 op 13:45 #

  De patient heeft geen idee wat een triagist doet. De patienten weten over t algemeen ook niet waar de HAP voor is en menen dat ze er ten alle tijde terecht kunnen, ook voor zorg die in de dagpraktijk thuishoort. Er zijn lange wachtrijen aan de telefoon,waardoor de triagist al met 1-0 achter staat zodra ze de patient aan de lijn heeft. Triage is een mooi maar moeilijk vak. Helaas zie ik toch vaak dat het NTS afgewerkt wordt als een rijtje, en rolt een urgentie uit, waarbij de contextuele factoren niet meer aan bod komen. Ik begrijp dat dat tijd kost in een triagegesprek, en aan dat laatste lijkt het ons steeds meer te ontbreken.

Geef een reactie

Site door WebZenz.