Telefonische triage in de huisartsendagpraktijk

De telefonische triage is het meest hachelijke onderdeel van de hulpverlening in de huisartsenzorg, zo is de opvatting onder vele experts. Een verkeerde inschatting kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de hulpvrager alsook de hulpverlener. Patiëntveiligheid staat derhalve voorop.

Waar het bij het overgrote deel van hulpvragen in de huisartsenzorg gaat om onschuldige medische problemen, komt het er bij een relatief kleine groep werkelijk op aan. Deze categorie moet scherp worden herkend. Een vaststaande methodiek om tot een passende inzet te komen, biedt kwaliteit, veiligheid, maar ook doelmatigheid.

Tijdens de training wordt dan ook ruim aandacht besteed aan het gestructureerd werken naar de fasen van intake – triage – advies/acties. Deze drie fasen, welke zijn samengebracht in een gespreksmodel, komen tijdens deze training volledig aan bod. Per fase wordt een aantal accenten aangebracht.

Accenten in de fase van intake: |
uit oogpunt van patiëntveiligheid wordt in eerste instantie aandacht besteed aan het beoordelen van de mate van spoed van de patiënt via de ABCD(E)-vitale lichaamsfuncties. Welke gegevens zijn ter beoordeling van de vitale lichaamsfuncties relevant te weten, alsook door middel van welke vragen deze gegevens kunnen worden verkregen. Tijdens de fase van intake staat ook het achterhalen van de hulpvraag centraal: een aantal vooral open (steun)vragen wordt de doktersassistent aangereikt om verheldering van de hulpvraag te krijgen.

De fase van intake is van belang om enerzijds tot de juiste keuze ingangsklacht uit de NHG-TriageWijzer te komen, anderzijds om hulpvraag en zorgaanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Met het terugkoppelen van verkregen gegevens door middel van een eerste samenvatting wordt de fase van intake afgesloten. Nadrukkelijk wordt tijdens de trainingen aandacht besteed aan het (belang van) samenvatten. Ook de vraag welke patiëntencontacten getrieerd dienen te worden, krijgt de aandacht.

Accenten in de fase van triage:
er wordt uitleg gegeven over en geoefend in het gebruik van de NHG-TriageWijzer (welke vanaf de zomer 2011 breed in de Nederlandse huisartsenzorg werd geïntroduceerd als opvolger van de NHG-Telefoon Wijzer), waarbij keuze ingangsklacht en het gebruik van de triagecriteria centraal staan. Ruim aandacht zal worden besteed aan de wijze waarop de triagecriteria kunnen worden omgezet in voor de patiënt begrijpelijke vraagstelling. Op grond van de gegevens uit de intake- en triagefase komt de doktersassistent tot een vervolgactie: visite, (telefonisch) consult of een zelfzorgadvies.

Accenten in de fase van advies/actie:
pas nadat de fasen van intake en triage zijn doorlopen, wordt een advies/actie uitgezet. Nadrukkelijk wordt de deelnemers aangeleerd hierop instemming van de patiënt te vragen, alsook aandacht te hebben voor een eventueel vangnetadvies.

Naast trainingen per huisartsendagpraktijken biedt Latona Organisatie- en Opleidingsadvies ook de mogelijkheid om als individuele huisartsassistent aan de training Telefonische Triage deel te nemen. In het laatste geval wordt deze training opgestart bij voldoende deelname en zal deze, afhankelijk van de aanmeldingen, op een voor de deelnemers centrale locatie worden gepland.

In totaal worden drie dagdelen onderwijs verzorgd:

Dagdeel 1 – Urgentiegericht denken als uitgangspunt voor triage, methoden & techniek van Triage

Dagdeel 2 – Triage en communicatie: het gespreksmodel en gespreksvaardigheden, gebruik NHG TriageWijzer en hiermee oefenen

Dagdeel 3 – Triage en overdracht: registratie & overleg met de huisarts, oefenen en implementatie van de Triage in de dagpraktijk

Doelgroep: doktersassistenten in de dagpraktijk

Groepsgrootte: 10 – 12 deelnemers

Trainer: De trainer is een ervaren doktersassistent in de dagpraktijk en tevens werkzaam op een huisartsenpost

Neem voor meer info contact via kristel@latonatrainingen.nl.

Site door WebZenz.