Triage & Verloskunde

De zorg rondom zwangerschap en geboorte wordt, mede onder druk van de samenleving, steeds complexer en vormt beleidsmatig een van de speerpunten binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Trefwoorden hierbij zijn: moeder & kind centraal, professioneel en altijd de meest optimale kwaliteit van zorg. Deze zorg wordt geïntegreerd verleend door een groep van gynaecologen, kinderartsen, klinisch verloskundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen en kraamverzorgenden.

Een van de aandachtspunten hierbij vormt de triage. Er is overwegend een groot aanbod van telefonische gestelde vragen rondom de obstetrische patiënt en is er ook een groot aanbod van zwangeren die zich, al of niet aangekondigd, melden op de afdeling Verloskamers. Er wordt op dit moment nog geen vaststaande methodiek gebruikt om tot een urgentiebepaling te komen. Deze urgentiebepaling is om meerdere redenen van belang; kwaliteit en snelheid van medische zorg en patiëntenlogistiek op de Verloskamers zijn daarbij belangrijke aspecten.

Tijdens gesprekken met gynaecologen, verpleegkundigen en verloskundigen wordt aangegeven dat op het gebied van de triage (zowel telefonisch als fysiek) meer kwaliteit in termen van transparante en meetbare activiteiten geleverd moeten worden. De invoering van een systematische triage is dan ook noodzakelijk en gewenst.

Dor een aantal ziekenhuizen is Latona Organisatie- & Opleidingsadvies gevraagd, met het oog op de invoering van een systematische triage, een passend trainingsprogramma te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen.

Doelstellingen onderwijsprogramma

De overall doelstelling van het programma is dat de verloskundige/gespecialiseerd verpleegkundige door middel van een effectieve en efficiënte triage komt tot een adequate urgentiebepaling, gevolgd door een deskundig advies en/of inzet (medische) zorg. De binnen de afdeling Verloskamers beschikbare protocollen worden daarbij zoveel mogelijk ingezet en zijn leidend in het vervolgtraject dat de patiënt wordt geboden. 

Uitwerking

Een systematische triage berust op drie pijlers: methodisch werken – medische inhoud en communicatieve vaardigheden. Het accent tijdens het trainingsprogramma ligt vooral op de methodiek van triage en de daarbij behorende gespreksvaardigheden, er vanuit gaande dat de medische inhoud in voldoende mate aanwezig is.

Op hoofdlijnen omvat het programma de volgende onderdelen:

  • wat is triage?
  • wat maakt de triage zo complex?
  • methodiek van triage
  • onderscheid tussen telefonische en fysieke triage
  • beoordeling van de ABCD-vitale lichaamsfuncties
  • het bepalen van de urgentie aan de hand van specifieke discriminatoren
  • gesprekstechnische vaardigheden
  • oefenen aan de hand van casuïstiek
  • evaluatie.

Bovenstaand programma werd al een aantal malen succesvol uitgevoerd.
Waar gewenst kan tevens ondersteuning worden geboden bij de invoering van triage.

Neem voor meer info contact op.

Regeling behandeling bezwaren studenten

Site door WebZenz.