Visie op opleiden en onderwijs

De opvatting die Latona Organisatie & Opleidingsadvies in haar onderwijsaanpak hanteert, komt voort uit de behoefte om het onderwijs beter te laten aansluiten op de ontwikkelingen in samenleving en gezondheidszorg in het algemeen en de acute zorg in het bijzonder. Anderzijds is daar de behoefte het onderwijs meer aan te laten sluiten bij de kennis en ervaringen van de kandidaat zelf.

Er is immers een toenemende vraag naar opgeleiden die direct inzetbaar zijn én in staat zijn de aangeboden kennis en vaardigheden zichzelf eigen te maken. De transfer naar de beroepspraktijk staat hierbij centraal; kandidaten moeten hierbij kunnen handelen in gevarieerde, nieuwe en onbekende situaties. Naast een gedegen vakkennis dienen zij ook te beschikken over het vermogen tot samenwerken, het maken van analyses, methodisch kunnen denken en handelen en problemen oplossen.

Vanuit genoemde opvattingen over opleiden en onderwijs hanteert Latona Organisatie & Opleidingsadvies een begeleidingsmodel wat ‘loopt van strakke naar losse sturing’. De opleider heeft hierbij (meer dan voorheen) een coachende taak in de transfer; naast het voorbereiden op een gedegen vakkennis, het leren hoe en wanneer deze kennis toe te passen en het vermogen te ontwikkelen tot analytisch denken en problemen op te lossen. De complexe beroepspraktijk van de acute zorg en het aansluiten bij de kennis en ervaring van de kandidaat staan hierbij centraal.

De manier van leren die van de kandidaat wordt gevraagd, wordt bevorderd door het hanteren van een meer procesgerichte didactiek. Dit kan zijn: van het doceren naar het begeleiden van het leerproces; van het geven van antwoorden naar het stellen van vragen en van een grote verantwoordelijkheid bij de opleider, naar ook een verantwoordelijkheid leggen bij de kandidaat. Het is vanuit deze opvattingen dat het onderwijs wordt ontwikkeld en verzorgd.

Site door WebZenz.