Contact 088 0237015
Overzicht trainingen

Triage en psychiatrie

Doelstellingen

Aan het eind van het lesprogramma heeft de triagist, gegeven een bepaalde situatie:

  • achtergrondkennis van bepaalde psychiatrische beelden
  • klachten en symptomen te benoemen die ten grondslag kunnen liggen aan psychiatrische beelden
  • mogelijke oorzaken van psychiatrische beelden te benoemen
  • inzicht in overtuigingen en gedachten die deze patiëntencategorie belemmeren of juist ondersteunen
  • handvatten te gebruiken die gericht zijn op het vermijden van problemen en conflicten

Korte beschrijving van de inhoud

Een crisissituatie kan zich voordoen bij verschillende psychische/psychiatrische aandoeningen en problemen en kan door middel van vroege herkenning en preventieve interventies mogelijk worden voorkomen. In 2010 werd het gemiddelde aantal crisiscontacten geschat op 11,1 per 1.000 inwoners.

In de acute psychiatrie gaat het vaak om ernstige gevallen met gevaarelementen, waarbij de-escalatie en snelle en nauwkeurige afstemming, overdracht en samenwerking tussen de (vele) betrokken ketenpartners van groot belang is. Vaak zit de triagist aan het begin van de keten. Suïcidaliteit, angststoornissen, paniekaanvallen, stemmingsstoornissen en depressies zijn veel voorkomende problemen. Maar ook lichamelijke oorzaken van gedragsveranderingen komen aan de orde, bijv. het delirium.

In deze training staat het gedrag van de beller centraal. Waar komt dat gedrag vandaan, welke motieven liggen daaraan ten grondslag, hoe kunnen deze worden achterhaald? Wat moet ik als triagist doen om een en ander niet te laten escaleren. Hoe laat ik als triagist blijken dat ik de beller/patiënt begrijp en hoe achterhaal ik het verhaal van de beller/patiënt? Maar ook: Hoe formuleer ik mijn boodschap positief, wanneer stop ik met beargumenteren en hoe ga ik als triagist om met extreme agressie, bedreigingen en intimidatie?

Werkvorm

De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek.