Contact 088 0237015
Overzicht trainingen

Training telefonische triage in de huisartsendagpraktijk

Uitwerking

Training (3 dagdelen)

Tijdens de trainingen wordt veel aandacht besteed aan het gestructureerd werken naar de fasen van intake - triage - advies/acties. Deze drie fasen, welke zijn samengebracht in een gespreksmodel,  komen tijdens de trainingen volledig aan bod. Per fase wordt een aantal accenten aangebracht.

Accenten in de fase van intake

Uit oogpunt van patiëntveiligheid wordt in eerste instantie aandacht besteed aan het beoordelen van de mate van spoed van de patiënt via de ABCD(E)-vitale lichaamsfuncties. Welke gegevens zijn relevant te weten ter beoordeling van de vitale lichaamsfuncties, alsook door middel van welke vragen kunnen deze gegevens worden verkregen. Tijdens de fase van intake staat ook het achterhalen van de hulpvraag centraal, waarbij een aantal – met name open – (steun)vragen aan de doktersassistent wordt aangereikt om verheldering van de hulpvraag te krijgen.

De fase van intake is van belang om enerzijds tot de juiste keuze ingangsklacht uit de NHG-TriageWijzer te komen, anderzijds is deze fase van belang om hulpvraag en zorgaanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Met het terugkoppelen van verkregen gegevens door middel van een eerste samenvatting wordt de fase van intake afgesloten. Nadrukkelijk wordt tijdens de trainingen aandacht besteed aan het (belang van) samenvatten.

Accenten in de fase van triage

Er wordt uitleg gegeven over het gebruik van de NHG-TriageWijzer (welke vanaf de zomer 2011 breed in de Nederlandse huisartsenzorg werd geïntroduceerd als opvolger van de NHG-Telefoon Wijzer), waarbij keuze ingangsklacht en het gebruik van de triagecriteria centraal staan. Ruim aandacht zal worden besteed aan de wijze waarop de triagecriteria kunnen worden omgezet in voor de patiënt begrijpelijke vraagstelling. Op grond van de gegevens uit de intake- en triagefase zal de doktersassistent tot een vervolgactie komen, te weten: visite, (telefonisch) consult of een zelfzorgadvies.

Accenten in de fase van advies/actie

Pas nadat de fasen van intake en triage zijn doorlopen wordt een advies/actie uitgezet. Nadrukkelijk wordt de deelnemers aangeleerd hierop instemming van de patiënt te vragen, alsook aandacht te hebben voor een eventueel vangnetadvies.

Gesprekstechniek

Naast de methodiek van triage en het kunnen toepassen van de medische inhoud uit de NHG-TriageWijzer dient de doktersassistent ook te beschikken over de juiste communicatietechnieken en gespreksvaardigheden. Het stellen van de hulpvraag, het door middel van de juiste gesprekstechnieken achterhalen van de zorgvraag, het samenvatten tijdens de diverse fasen van het gesprek en het aanbieden van een vangnet zijn bijzondere aandachtspunten tijdens het triagegesprek. Deze communicatieaspecten krijgen tijdens de training dan ook in het bijzonder de aandacht. Nadrukkelijk zal ook de aandacht uitgaan naar het omgaan met emotionele situaties en  lastige gesprekken.

Werkvorm

De training wordt zo interactief mogelijk opgezet, daar de doktersassistent immers al een behoorlijke hoeveelheid werkervaring heeft. Na een introductie op het gespreksmodel (dagdeel 1) wordt er tijdens dagdeel 2 geoefend met tapes en casuïstiek. Deze tapes en casuïstiek worden ingezet als onderwijsleersituatie. Met de deelnemers worden deze voorbeelden aan ‘een ideaal gesprek’ geanalyseerd en getoetst. Voorbeelden kunnen ook uit de eigen situatie worden aangeleverd. Leersituaties worden ingebracht om de gevraagde accenten tijdens de drie fasen zo dicht mogelijk te benaderen. Ook de bekende valkuilen tijdens triage zullen aan de orde komen (medisch diagnostisch denken, triagegesprek als consultvoorbereiding, belang van onderscheid tussen hulpvraag en zorgaanbod et cetera). Dagdeel 3 staat vooral in het teken van de invoering van triage, alsook de registratie, overdracht en kwaliteitsborging. Uit oogpunt van implementatie van triage is het zeer wenselijk dat ook een of meerdere huisartsen aan de trainingen deelnemen. Maximale groepsgrootte bedraagt twaalf deelnemers.

De trainingen vinden plaats op locatie en worden in gezamenlijk overleg gepland.

Cursusmateriaal

Tijdens de trainingen wordt intensief gebruik gemaakt van de NHG-TriageWijzer, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de deelnemers zelf over de NHG-TriageWijzer beschikken. Vooraf aan de trainingen wordt de deelnemer een handleiding toegezonden, in deze handleiding worden vooral de gesprekstechnische aspecten van telefonische triage toegelicht.

De voorbereiding per contactuur bedraagt gemiddeld één (1) studiebelastingsuur.