Privacybeleid

Privacy 

Om haar internetsite www.triage.nl en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient Latona in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Latona hanteert een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen.  

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?  

Vanaf het moment dat u uw gegevens invult op www.triage.nl of u op een andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening, verzamelen wij uw gegevens. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard zolang de HAP of u zichzelf niet afmeldt. U maakt deze persoonsgegevens zelf openbaar en het beheer daarvan valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Bij afmelding zullen uw persoonsgegevens op ‘onzichtbaar’ worden gezet. Na 5 jaar (vanwege de duur van de herregistratie) op status ‘onzichtbaar’ te hebben gestaan, worden de persoonsgegevens uit triage.nl verwijderd.  


Doeleinden registratie gegevens 

www.triage.nl is het interactieve leer-, toets- en auditplatform voor triagisten van Latona. Wanneer u zich op www.triage.nl wilt registeren, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. De persoonsgegevens worden verwerkt teneinde:  

 • Het gebruiksgemak van de internetsite vanwww.triage.nl te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren;  
 • Passende trainingen en opleidingen aan te bieden en de diensten die door www.triage.nl worden aangeboden ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren;  
 • Het kunnen reageren op trainingen en opleidingen en het kunnen toetsen;  
 • Het kunnen inzien van gegevens van geregistreerde kandidaten op www.triage.nl door onderwijsgevenden. U bepaalt zelf of de persoonsgegevens zichtbaar zijn.;  
 • Het verzamelen van kennis en het doorzoeken daarvan;  
 • Het communiceren van gebruikers met elkaar;  
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn;  
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;  
 • U te informeren over de diensten van Latona en www.triage.nl


Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?  

We verzamelen uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen. Een aantal gegevens zijn verplicht om hiervan gebruik te maken, een aantal zijn optioneel om onze dienstverlening beter op uw wensen af te stemmen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de gegevens die u verstrekt.  

Hierbij kunt u denken aan de verwerking van – onder andere - de volgende persoonsgegevens:  

Bij registratie:;

 • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en andere contactgegevens; - 
 • geboortenaam en geboorteplaats; - functie; BIG - curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages, werkervaring, trainingen en testen;  
 • gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat zoals referenties en getuigschriften;  
 • optioneel pasfoto die op vrijwillige basis aan ons is gegeven, zonder dat dit voor u consequenties heeft. 

Bij triage audits:

 • audio bestanden met stem opnames om te deze inhoudelijk te kunnen beoordelen. 

Tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.  


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?  

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen tijdens het registratieproces, verwerken wij op basis van de door u gegeven toestemming. En deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard zolang de HAP of u zichzelf niet afmeldt. Deze toestemming kunt u op elk moment intrekken. U beheert uw gegevens zelf en bent verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. Bij afmelding zullen uw persoonsgegevens op ‘onzichtbaar’ worden gezet. Na 5 jaar (vanwege de duur van de herregistratie) op status ‘onzichtbaar’ te hebben gestaan, worden de persoonsgegevens uit triage.nl verwijderd.  

Contact opnemen en onze mailing: indien u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, dan verwerken wij uw gegevens uitsluitend met als doel om uw vraag of verzoek af te handelen. Wij bewaren deze gegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot maximaal 1 jaar daarna.  

Wij versturen u na registratie periodiek mailings met nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten. Uw emailadres wordt na uw toestemming toegevoegd aan de mailinglijst. Uiteraard kunt u bij Latona aangeven dat u geen mailings wilt ontvangen, dan dragen wij er zorg voor dat u deze niet meer ontvangt.  


Waarom mogen wij persoonsgegevens verzamelen?  

Latona mag door middel van www.triage.nl  persoonsgegevens op basis van privacywetgeving verzamelen omdat:  

 • er daarvoor aan u nadrukkelijke toestemming is gevraagd. Deze gegeven toestemming kunt u elk moment weer intrekken; - 
 • het noodzakelijk is om de overeenkomst die Latona heeft met uw werkgever betreffende trainingen en opleidingen, te kunnen uitvoeren; - 
 • het noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen;  
 • het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang waarbij Latona de afweging maakt tussen uw belang rondom privacy en haar gerechtvaardigd belang.  


Gegevensverwerking 

Deze internetsite kan links naar internetsites van derden bevatten. Voor deze sites kan een afwijkend privacy statement gelden. Latona is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.  


Hulp bij registratie 

Om haar diensten aan u ter beschikking te kunnen stellen, geeft u Latona en www.triage.nl toestemming ten behoeve van de registratie van persoonsgegevens gebruik te maken van aan haar gelieerde ondernemingen of hulppersonen. Hieronder valt in ieder geval het digitaal kunnen uitvoeren van audits en te koppelen aan het portfolio van de triagist.  


Verstrekken gegevens aan derden 

Teneinde uw portfolio of een training of opleiding te bieden, stelt Latona via www.triage.nl de door u verstrekte gegevens na uw toestemming ter beschikking aan de bij haar geregistreerde opdrachtgevers en docenten. Ook kan Latona en www.triage.nl uw gegevens verstrekken aan haar verwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren zoals het uitvoeren van digitale audits, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle andere gevallen waarin Latona of www.triage.nl verplicht kan worden door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of gerechtelijk vonnis.  

Latona en www.triage.nl aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens door de bij haar geregistreerde opdrachtgevers, docenten en/of derden, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven.  

Latona en www.triage.nl zullen uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming, verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.  


Gebruik logbestanden 

De internetsite van Latona en www.triage.nl genereert automatisch logbestanden van het gebruik van haar site door u en andere gebruikers. Wij houden gebruikersgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina's zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt, alsook voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite.  


Privacy in verband met audits 

www.triage.nl is ook het platform waarin Latona de kwaliteitsaudits uitvoert. Deze vinden plaats in een volledig beveiligde omgeving. De auditoren werken volgens privacy wetgeving, waarmee alle gegevens van zorgvragers vanzelfsprekend beschermd zijn. 


Gebruik van 'cookies' 

Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Een 'cookie' is een klein tekstbestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw bij triage.nl inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de 'cookie'. Indien u niet wilt dat www.triage.nl een 'cookie' op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de 'cookies' gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van 'cookies' niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.  


Beveiliging  

Latona en www.triage.nl heeft passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens. Zo hebben alleen geautoriseerden toegang tot de gegevens en hebben de werknemers van Latona die toegang hebben tot uw persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht. Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Latona diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, heeft Latona met hen verwerkersovereenkomsten gesloten opdat zij de persoonsgegevens zo optimaal mogelijk beveiligen.  


Verwijderen, aanvulling en inzage van gegevens 

U kunt op elk moment besluiten uw registratie te laten verwijderen. Dit kan geschieden door uw account te verwijderen of contact op te nemen met Latona. Daarnaast heeft u:  

 • Recht op inzage van de persoonsgegevens die vastgelegd zijn;  
 • Recht op correctie als gegevens niet juist of actueel zijn;  
 • Recht op verwijdering;  
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens, ook wel data portabiliteit genoemd.  

Indien u vragen, opmerkingen of een klacht heeft aangaande dit Privacy Statement en de manier waarop wij uw gegevens registreren, kunt u daarvoor contact met ons opnemen via onze AVG functionaris. Wij streven ernaar om binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via bovenstaand email adres. Daarnaast heeft u recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder op privacy in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.  


Contactgegevens  


Wijzigingen 

Latona kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te raadplegen op de website van Latona en www.triage.nl.