Contact 088 0237015
Overzicht trainingen

Training Regie Artsen

Trainingen voor regie-artsen

Triage is als een van de kernkwaliteiten van de regiearts omschreven. Dit verlangt van de regiearts dat deze is getraind in het denken in urgenties en toestandsbeelden (TTB) en de ABCDE-methodiek, dat deze de triage volgens Nederlandse Triage Standaard (NTS) kan toepassen, kan werken volgens geldende afspraken en dat er in teamverband kan worden samengewerkt. De essentie van de functie van regiearts is gericht op veiligheid, doelmatigheid en efficiëntie. Voor de uitwerking van dit onderdeel zie dagdeel 1.

Dagdeel 1

De doelstellingen van het programma dagdeel 1zijn als volgt te omschrijven:

Als regiearts:

 • weet u het urgentiedenken toepasbaar te maken, gegeven een bepaalde casus
 • weet u gegeven een bepaalde casus relevante ABCD-criteria toe te passen
 • kunt u de diverse fases in het triageproces benoemen
 • heeft u inzage in het gebruik van de NTS-applicatie
 • bent u zich bewust van uw rol als regie-arts
 • kunt u het belang van een zorgvuldige inrichting van het overlegmoment benoemen
 • kunt u situaties benoemen waar het urgentiedenken plaats moet maken voor het diagnose denken.

Er wordt gestart met aandacht voor de denk- en werkwijze die van u als regiearts wordt gevraagd. Het klinisch redeneren in uw dagpraktijk wordt naast het urgentiedenken en het denken in toestandsbeelden op de huisartsenpost geplaatst. Niet om te polariseren, maar juist om de overeenkomsten en verschillen te laten zien. Volgt u overdag het proces van koppelen van eigen observaties en interpretaties aan de beschikbaar medische kennis om zo doende te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden voor het medisch handelen, in uw rol als regiearts op de huisartsenpost bent u vooral gericht op de ernst/intensiteit van de situatie in combinatie met Wat moet er gebeuren, met welke snelheid en door wie?

Tijdens de training wordt gewerkt aan de hand van levensecht tapemateriaal. De dilemma’s in het denken in urgenties en toestandsbeelden en het overlegmoment worden besproken en geoefend.

Gelet op de rol van de regiearts worden als belangrijkste taken ook omschreven: autoriseren, geven van feed back, overdragen van informatie naar collega’s/partners in de keten van acute zorg en het regisseren en coördineren.  Daarnaast is de regiearts sterk analytisch ingesteld en in staat overige medewerkers te coachen in hun rol als triagist, consult- danwel als visite-arts. Deze onderdelen worden aangeboden in dagdeel 2.

Dagdeel 2

De doelstellingen van het programma zijn als volgt te omschrijven:

Als regiearts:

 • pikt u de belangrijkste boodschappen op uit het overleg en gaat u in op reacties (luisteren)
 • krijgt u anderen mee in uw besluiten, door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode (overtuigingskracht)
 • handhaaft u algemeen aanvaarde sociale en professionele normen ten aanzien van het contact met anderen, zijn positie en belangen (integriteit)
 • levert u een bijdrage aan de harmonie, het samenwerkingsproces en de teamresultaten (samenwerken/teamgerichtheid)
 • breng u uw gedrag in lijn met de cultuur, prioriteiten en doelen van de organisatie (organisatieloyaliteit)

Tijdens de training krijgen dan ook de volgende aspecten de aandacht:

 • Wat is onze basis voor samenwerking? Waarbij samenwerking is te omschrijven als het bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming
 • Wat zijn de dilemma’s in onze samenwerking? Bewaakt u vooral het eigen belang of bent u ook gericht op die ander en ondersteunt daarin deze op een gemakkelijke wijze?
 • Hoe sprankelend en professioneel zet u uw de functie neer? Bewandelt u altijd platgetreden paden en bent u voorspelbaar? Of maakt u juist nieuwe wegen zichtbaar?
 • Openheid, allergie, verhoudingen, verantwoordelijkheden, kritisch, spanningen en wat te doen met onderbuikgevoelens? Gaat u lastige situaties uit de weg en laat u zich leiden door angst voor nadelige gevolgen? Of bent u juist iemand die lastige situaties aanpakt?
 • Hoe om te gaan met stressvolle gebeurtenissen? Het geven van coaching & feedback
 • Het aanspreken van triagisten en collega-regieartsen. U maakt met onderbouwde argumenten uw standpunt of mening aannemelijk en krijgt daardoor anderen zover deze over te nemen en te accepteren

Als regiearts bent u ook verantwoordelijk voor het superviseren en ondersteunen  van de triagist en het accorderen en autoriseren van (zelfzorg)adviezen. Behalve dat u als regiearts gericht bent op het urgentiedenken, dient u ook in hoge mate omgevingsbewust te zijn, zichtbaar op de werkvloer aanwezig te zijn en te anticiperen op hetgeen u ziet en hoort.

Dagdeel 3

De doelstellingen van het programma zijn als volgt te omschrijven:

Als triagist en regiearts:

 • overwegen we de beschikbare informatie en komen tot de meest logische en realistische beslissing, conclusie en adviezen (analyse en oordeelsvorming)
 • weten we duidelijk, correct, to the point te communiceren die de aandacht vasthoudt (mondelinge communicatie)
 • komen we op voor onszelf, op een rustige en efficiënte wijze, zonder weerstand op te roepen (assertiviteit/durf)
 • weten we wanneer we het urgentiedenken plaats dient te maken voor het meer diagnostischdenken (durf).

Tijdens de training krijgen dan ook de volgende aspecten de aandacht:

 • Het omgaan met het nietpluis gevoel. Bent u als regiearts in staat om relevante en niet-relevante informatie van elkaar te scheiden? Bent u als regiearts in staat zich te concentreren op de hoofdlijnen van de verkregen informatie? Kunt u triagist aangeven op basis waarvan u komt tot een niet-pluis gevoel?
 • Het overlegmoment. De triagist houdt een gestructureerd betoog, met logische en relevante argumenten. De argumenten worden hierbij gedoseerd en op het juiste moment ingebracht. Waarbij de reactie van die ander ter plekke wordt verwerkt.
 • Het up en downgraden van de urgentie/inzet.
 • Het verhogen van de weerbaarheid. Bent u als triagist het volgzame type? Of pakt u lastige situaties aan en durft u beslissingen  te nemen binnen de vastgestelde beslissingsruimte.  En doet u dit op een rustige en efficiënte manier, zonder weertand op te roepen? Vind u het uiteindelijk prettig om wat tegengas van die ander te krijgen?

Tijdens de training wordt gewerkt aan de hand van levensecht tapemateriaal. De dilemma’s van het niet-pluisgevoel, het overlegmoment, wel of niet up- en downgraden en staan voor je beslissingen worden besproken en geoefend.