Overzicht trainingen

Training Regiearts

Triage is als een van de kernkwaliteiten van de regiearts omschreven. Dit verlangt van de regiearts dat deze is getraind in het denken in urgenties en toestandsbeelden en de ABCDE-methodiek, dat deze de triage volgens Nederlandse Triage Standaard (NTS) kan toepassen, kan werken volgens geldende afspraken en dat er in teamverband kan worden samengewerkt. De essentie van de functie van regiearts is gericht op veiligheid, doelmatigheid en efficiëntie. De training bestaat uit 3 dagdelen.

Er is aandacht voor de denk- en werkwijze die van u als regiearts wordt gevraagd. Op de huisartsenpost bent u vooral gericht op de ernst/intensiteit van de situatie in combinatie met de vragen 'wat moet er gebeuren', 'met welke snelheid' en 'door wie'?

Gelet op de rol van de regiearts worden als belangrijkste taken ook omschreven: autoriseren, geven van feed back, overdragen van informatie naar collega’s/partners in de keten van acute zorg en het regisseren en coördineren.  Daarnaast is de regiearts sterk analytisch ingesteld en in staat overige medewerkers te coachen in hun rol als triagist, consult- dan wel als visite-arts. Deze onderdelen worden aangeboden in dagdeel 2.

Als regiearts bent u ook verantwoordelijk voor het superviseren en ondersteunen  van de triagist en het accorderen en autoriseren van (zelfzorg)adviezen. Behalve dat u als regiearts gericht bent op het urgentiedenken, dient u ook in hoge mate omgevingsbewust te zijn, zichtbaar op de werkvloer aanwezig te zijn en te anticiperen op hetgeen u ziet en hoort.