Overzicht trainingen

Triage en verloskunde

De zorg rondom zwangerschap en geboorte wordt, mede onder druk van de samenleving, steeds complexer en vormt beleidsmatig een van de speerpunten binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Trefwoorden hierbij zijn: moeder & kind centraal, professioneel en altijd de meest optimale kwaliteit van zorg. Deze zorg wordt geïntegreerd verleend door een groep van gynaecologen, kinderartsen, klinisch verloskundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen en kraamverzorgenden.

Een van de aandachtspunten hierbij vormt de triage. Er is overwegend een groot aanbod van telefonische gestelde vragen rondom de obstetrische patiënt en is er ook een groot aanbod van zwangeren die zich, al of niet aangekondigd, melden op de afdeling Verloskamers. Er wordt op dit moment nog geen vaststaande methodiek gebruikt om tot een urgentiebepaling te komen. Deze urgentiebepaling is om meerdere redenen van belang; kwaliteit en snelheid van medische zorg en patiëntenlogistiek op de Verloskamers zijn daarbij belangrijke aspecten.

Tijdens gesprekken met gynaecologen, verpleegkundigen en verloskundigen wordt aangegeven dat op het gebied van de triage (zowel telefonisch als fysiek) meer kwaliteit in termen van transparante en meetbare activiteiten geleverd moeten worden. De invoering van een systematische triage is dan ook noodzakelijk en gewenst.

Door een aantal ziekenhuizen is Latona Organisatie- & Opleidingsadvies gevraagd, met het oog op de invoering van een systematische triage, een passend trainingsprogramma te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen.