Contact 088 0237015
Overzicht trainingen

Triage Poliklinieken

Poliklinieken worden geconfronteerd met een groot aanbod van telefonisch gestelde vragen. Patiënten/melders weten via diverse routes toegang te krijgen tot  de poliklinieken. De beoordeling van de telefonisch gestelde vragen gebeurt veelal door de doktersassistente. Op basis van haar inschatting wordt het gesprek doorverbonden met een van de artsen, danwel anderszins wordt een vervolg gegeven aan dit telefonisch contact. De artsen worden als gevolg hiervan zeer frequent en niet altijd noodzakelijk in hun primaire activiteiten gestoord. Uiteindelijk blijken  veel van deze contacten in eerste instantie bij de eigen huisarts te kunnen worden afgehandeld. 

Er wordt op dit moment op de poliklinieken nog geen vaststaande methodiek gebruikt om tot beoordeling van de vraag van patiënten te komen. Het toewerken naar een vaste methodiek van uitvragen (triage) is om meerdere redenen ook op de polikliniek van belang; kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid, snelheid en logistiek zijn daarbij belangrijke aspecten.  De invoering van een beperkte systematische triage is, gelet op bovenstaande, noodzakelijk en gewenst. 

Latona Organisatie- & Opleidingsadvies (Latona) heeft een zeer brede ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van trainingsprogramma’s inzake (telefonische) triage. Dit zowel op de huisartsenpost, de SEH van het ziekenhuis, de MKA van de ambulancedienst, alsook op het gebied van de Verloskunde en Thuiszorg.  Op de poliklinieken is reeds ervaring op gedaan binnen de specialismen van Kindergeneeskunde, Urologie en Plastische chirurgie. 

Doelstellingen
De overall doelstelling van het trainingsprogramma is dat de doktersassistente door middel van een effectieve en efficiënte triage tot een adequate afhandeling van het contact komt. Uiteindelijk zal zij moeten bepalen of kan worden volstaan met een zelfzorgadvies, een doorverwijzing naar de eigen huisarts of doorverbinden met een van de artsen uit het ziekenhuis. 

Uitwerking
Op basis van een intakegesprek worden de scholingsthema’s bepaald, gevolgd door de ontwikkeling van hierbij passende stroomschema’s (zie dit voorbeeld). Aan de hand van de principes van telefonische triage en deze stroomschema’s wordt het trainingsprogramma ontwikkeld en vorm gegeven.  Een beperkte systematische triage berust op drie pijlers: 1. methodisch werken, 2. medische inhoud en 3. communicatieve vaardigheden. 

In gezamenlijk overleg worden de volgende onderwijsblokken te organiseren:

Blok 1 (1 dagdeel)
Blok 1 vormt de introductie op het programma en bestaat uit de volgende onderdelen:
-    Introductie op het trainingsprogramma;
-    Principes en methodiek van triage in het algemeen en de telefonische triage in het bijzonder;
-    Waarin onderscheid de telefonische triage zich van de fysieke triage?
-    Diagnose-denken versus urgentie-denken;
-    Wat maakt de telefonische triage soms zo complex?
-    Opbouw en structuur van het triagesprek als instrument voor de telefonische triage.

Blok 2 (1 dagdeel)
Blok 2 betreft vooral de medische inhoud/medische kennis die voorwaardelijk is om de via het triagegesprek verkregen gegevens goed te kunnen interpreteren en bestaat uit de volgende onderdelen:
-    Beperkte beoordeling van de ABCD-lichaamsfuncties;
-    Toepassing van de triagecriteria/discriminatoren aan de hand van de stroomschema’s en hun indicatoren;
-    Het belang van contextuele factoren (E), VG en medicatiegebruik bij de uiteindelijke bepaling van doorverwijzen of niet.

Blok 3 (1 dagdeel)
Blok 3 betreft een practicum omtrent gespreksvoering aan de hand van casuïstiek. Tijdens dit dagdeel staat:
-    de integratie van methodiek van triage, de medische inhoud en de communicatieprincipes centraal. 
-    Overdracht. Ook de overdracht naar de arts komt in blok 3 aan de orde. 

De onderwijsblokken worden bij voorkeur als combinatie ochtend-/middag of middag/avond  georganiseerd. Geadviseerd wordt het onderwijs in een relatief overzichtelijke tijdsspanne te plannen. 

Werkvorm
De trainingen worden zo interactief mogelijk opgezet. De deelnemers beschikken immers al over de nodige werkervaring. Het actief gebruik maken van ervaringen maakt het onderwijs aantrekkelijk, herkenbaar en daarbij meer toepasbaar. 

Implementatie
Om een zo groot mogelijk effect te bereiken is het van belang goed te monitoren of de gewenste resultaten ook worden bereikt en wat er eventueel nog in de weg staat om deze resultaten te bereiken. Indien gewenst kan Latona hieraan een bijdrage leveren. Voor nu zijn hierover geen afspraken gemaakt. 

Meer informatie? Neem dan contact op met